دانلود کتاب Imaging traumatic brain injury

(شامل مکانیسم های ضربه به سر همراه با کلیشه های CT و MRI و مشخص کردن محل ضایعه)