با توجه به اضافه شدن مبحث سونوگرافی در رفرانس ارتقا و بورد طب اورژانس کتاب بسیار جامع و کاربردی اطلس سونوگرافی اورژانس (ویژه متخصصی و دستیاران طب اورژانس) جهت دانلود خدمت شما همکاران محترم در لینک