متخصصین

دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت درخصوص ساعات موظفی پزشکان متخصص در بیمارستان‌ها